1. Warunki współpracy określają zasady współpracy z firmą LABOR SYSTEM MUŹNIEROWSCY Sp. J. (Sprzedawcą) i stanowią integralną część wszystkich przygotowanych ofert, złożonych zamówień i umów, chyba, że w formie pisemnej obustronnie zaakceptowane są inne warunki.
 2. W odpowiedzi na zapytanie klienta Sprzedawca przygotowuje ofertę, która zawiera: opis towaru, termin dostawy, koszty i zakres dostawy, warunki płatności, ważność oferty oraz inne dodatkowe informacje np. kartę katalogową, zdjęcia.
 3. Złożenie zamówienia i realizacja umowy  są jednoznaczne z akceptacją Warunków Współpracy.
 4. Przed złożeniem zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do:
  1. jednoznacznego określenia swoich wymogów jakościowych i ilościowych, którym mają odpowiadać zamawiane produkty (np. model urządzenia, jego wyposażenie, rodzaje szafek, materiał blatu, wzmocnienie stelaży, itp.) i
  2. upewnienia się, że zamawiany towar odpowiada wymaganiom Zamawiającego (np. sprawdzić zakresy pomiarowe i dokładność  urządzeń, warunki pracy, odporności materiałów, w szczególności blatów na stosowane substancje).
 1. Jeżeli Zamawiający nie uzgodni szczegółowo swoich oczekiwań jakościowych, zamówienie zostanie zrealizowane według standardów przyjętych przez Sprzedawcę dla tego typu wyrobów (zgodnie z ofertą).
 2. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej/elektronicznej i zawierać następujące dane:  nazwę i adres Zamawiającego, miejsce dostawy, rodzaj i ilość zamawianego towaru, oczekiwany termin dostawy , a także informację o osobie składającej zamówienie, uprawnionej do reprezentowania Klienta.
 3. Zamówienie może być przesłane:

– pocztą na adres: LABOR SYSTEM MUŹNIEROWSCY Sp. J.  51-413 Wrocław ul. Kętrzyńska 29
– mailem na adres:  laborsystem@laborsystem.pl

 1. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca w terminie 3 dni roboczych przygotuje i prześle potwierdzenie zamówienia.
 2. Wszelkie zmiany  w złożonym zamówieniu i/lub odstąpienie od złożonego już zamówienia może nastąpić wyłącznie za zgodą Sprzedawcy.
 3. Jeżeli w ofercie/umowie do realizacji zamówienia wymagana jest przedpłata, realizacja zamówienia rozpoczyna się od daty wpływu przedpłaty na konto Sprzedawcy.
 4. Dostawę zamówionego towaru realizujemy za pośrednictwem firmy spedycyjnej, transportem dedykowanym lub transportem własnym.
 5. Zakres oraz koszty: dostawy, rozładunku, wniesienia, montażu, uruchomienia i szkolenia ustalane są indywidualnie i określane w ofercie lub przed realizacja zamówienia. Wszelkie nie wymienione w ofercie czy potwierdzeniu zamówienia prace są dodatkowo płatne.
 6. W przypadku odbioru zamówionego towaru z siedziby Sprzedawcy bezpośrednio przez Zamawiającego jest on zobowiązany do dokonania odbioru maksymalnie w ciągu 5 dni od daty powiadomienia.
 7. Przed montażem zamówionego towaru (w szczególności: mebli i dygestoriów) Zamawiający  jest zobowiązany do przygotowania pomieszczeń do montażu zgodnie z przesłanymi wytycznymi Sprzedawcy.
 8. W przypadku braku przygotowanego pomieszczenia do montażu w wyznaczonym terminie Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 95% wartości towaru na podstawie wystawionej faktury VAT oraz uzgodnienia następnego terminu rozpoczęcia montażu.
 9. Przechowywanie zamówionego towaru przez Sprzedawcę przez okres dłuższy niż 7 dni wymaga osobnych uzgodnień.
 10. Terminy realizacji zgodne są z potwierdzeniem zamówienia lub terminem podanym w ofercie.
 11. Termin realizacji zamówienia nie jest wiążący, w przypadku, gdy Klient nie dostarczy wszystkich informacji niezbędnych do jego realizacji.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z terminu w wyniku przypadków losowych.
 13. Zamawiający staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, przy czym datą dokonania zapłaty jest data wpływu należności na konto Sprzedawcy.
 14. W przypadku przekroczenia przez Klienta terminu zapłaty, Sprzedawca może postawić w stan natychmiastowej wymagalności wszystkie pozostałe wierzytelności przysługujące mu wobec Klienta, nawet, jeżeli ich termin płatności jeszcze nie upłynął, a nadto do czasu całkowitej zapłaty może powstrzymać się z wykonaniem swych zobowiązań.
 15. Zgłoszenie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi lub nienależytego wykonania umowy nie uprawnia Klienta do wstrzymania zapłaty za towar.
 16. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w  realizacji zamówień.
 17. Sprzedawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
 18. Warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej towaru.
 19. Jeżeli naprawa gwarancyjna wymaga dostawy towaru do siedziby Sprzedawcy lub innego punktu serwisowego, to koszty dostawy pokrywa Zamawiający, a koszty odesłania naprawionego (wymienionego) towaru pokrywa Sprzedawca.
 20. Towar odesłany do naprawy gwarancyjnej powinien być czysty, a w przypadku kontaktu z substancjami patogennymi, czy niebezpiecznymi dodatkowo odkażony i odesłany z potwierdzającym wykonanie tych czynności dokumentem.